Page 9 - GET HOOKED - Magazin
P. 9

¢—ãŴ§Éɹ—“ŴŨŴ(É㗼§—¹ŴU藼¼—çɡ
       S€ÜܗØŴ€è¡Ŵ—ª¢—×Ŵ"€èÜãŴɓ—ØŴªãŴ#誓ªÃ¢ř       9RU HLQLJHQ -DKUHQ ZDU LFK PLW PHLQHQ DOWHQ )OLHJHQˋVFKHUIUHXQG 6WHIIHQ DQ GHU 3DVVHU XQ
       WHUZHJV XQG GHU 7DJ ZXUGH ]XP .QDOOHU 6WHIIHQ ˋVFKWH GLUHNW LQ +¸KH GHV 4XHOOHQ
       KRI *ROISODW]HV LQ GHU OHLFKW DQJHWU¾EWHQ 3DVVHU PLW VHKU VFKZHUHQ 1\PSKHQ QDKH YRQ
       JUR¡HQ 6WHLQHQ ,PPHU ZLHGHU ˋVFKWH HU NRQ]HQWULHUW PLW KRFKJHKDOWHQHU 5XWHQVSLW]H

       3O¸W]OLFK YHUVS¾UWH HU HLQHQ NXU]HQ NU¦IWLJHQ 5XFN XQG VHW]WH GHQ $QKLHE Ȧ'DV LVW HLQ
       3O¸W]OLFK YHUVS¾UWH HU HLQHQ NXU]HQ NU¦IWLJHQ 5XFN XQG VHW]WH GHQ $QKLHE Ȧ'DV LVW HLQ
       *XWHUȤ ULHI HU TXHU ¾EHU GHQ )OXVV ZDV DEHU DXFK DQ GHU GXUFKJHERJHQHQ 5XWHQVSLW]H ]X
       VHKHQ ZDU 'LH )RUHOOH WDXFKWH VRIRUW XQWHU HLQHQ )HOVEURFNHQ XQG QDKP /HLQH =XI¦OOLJ
       VWDQG LFK LQ GHU 1¦KH GHV )LVFKHV XQG NRQQWH PHLQHQ .HVFKHU DXV GHP :DWJ¾UWHO ]LHKHQ
       XQG GLH )RUHOOH NHVFKHUQ

       :RZ ZDV I¾U HLQ )LVFK XP GLH  FP (LQH 0DUPRUDWD PLW %DFKIRUHOOHQEOXW KDWWH GLH
       :RZ ZDV I¾U HLQ )LVFK XP GLH  FP (LQH 0DUPRUDWD PLW %DFKIRUHOOHQEOXW KDWWH GLH
       1\PSKH JHQRPPHQ XQG ZXUGH QDFK HLQLJHQ )RWRV ZLHGHU ]XU¾FNJHVHW]W $XFK ZHQQ LFK
       DOOHLQH DP )OXVV ZDU NRQQWH LFK HLJHQWOLFK LPPHU PHLQH )RUHOOHQ IDQJHQ (V JLEW QDW¾U
       OLFK DXFK 7DJH DQ GHQHQ GHU )OXVV GXUFK VWDUNH 5HJHQI¦OOH VFKZLHULJ EHˋVFKEDU LVW 'D
       ORKQW VLFK GLH +LOIH HLQHV HUIDKUHQHQ )OLHJHQˋVFKHUV GHU DXFK $XVZHLFKVWUHFNHQ NHQQWȪ

       3DVVHU *XLGLQJ PLW GHP 3DVVHU *XLGH
       'HU *XLGH 5REHUW .RˌHU NHQQW GLH 3DVVHU 3RUWUDLW LP 0DJD]LQ )OLHJHQ)LVFKHQ     HU *XLGH 5REHUW .RˌHU NHQQW GLH 3DVVHU 3RUWUDLW LP 0DJD]LQ )OLHJHQ)LVFKHQ
       '
       ZLH VHLQH :HVWHQWDVFKH :LU ZDUHQ VFKRQ HLQLJH 0DOH PLW LKP DP :DVVHU XQG HU NHQQW
       QLFKW QXU MHGHQ 6WHLQ XQG MHGH 6WU¸PXQJ VRQGHUQ KDW DXFK I¾U YLHOH )¦OOH GLH SDVVHQGH
       )OLHJH SDUDW


       :HQQ GDV :DVVHU LQ GHU 3DVVHU HLQPDO DQ
 6WDUNH 5HJHQERJHQIRUHOOHQ VWHKHQ LQ GHQ 3DVVHU 3RROV GLUHNW YRU GHP 4XHOOHQKRI XQG ZHUGHQ RIW DXI  JHVWDXEW VHLQ VROOWH LVW GDV NHLQ *UXQG
 6WUHDPHU JHIDQJHQȪ
       GLH )OLHJHQUXWHQ LP +RWHO]LPPHU LQ GLH
 1DFK HLQLJHQ 0HWHU )X¡PDUVFK DP *ROISODW]  3DVVHU 7LSSV I¾U )OLHJHQˋVFKHU (FNH ]X VWHOOHQ 5REHUW KDW HLJHQWOLFK
 GHV 4XHOOHQKRIHV YRUEHL VLHKW PDQ VFKRQ GHQ  LPPHU QRFK HLQHQ 7UXPSI $VV I¾U GLH $O
 )OXVV XQG QDFK ZHQLJHQ +XQGHUW 0HWHUQ LVW  )¾U )OLHJHQˋVFKHU LVW GLH 3DVVHU HLQ *HZ¦VVHU  WHUQDWLYˋVFKHUHL LP †UPHOȪ
 DXFK VFKRQ HLQH (LQVWLHJVWHOOH HUUHLFKW  I¾U YLHOH *HOHJHQKHLWHQ  GHQQ HV JLEW KLHU  'DV *XLGLQJ ORKQW VLFK DXFK XP HLQPDO
 QLFKW QXU GLH KHLPLVFKH PDUPRULHUWH )RUHOOH
 :HQQ PDQ VLFK GLH 6WUXNWXU GHU 3DVVHU DQ  VRQGHUQ DXFK VWDWWOLFKH 5HJHQERJHQIRUHOOHQ  HLQLJH HWZDV YHUERUJHQH $EVFKQLWWH GHU
 :HQQ PDQ VLFK GLH 6WUXNWXU GHU 3DVVHU DQ
 VFKDXW KDW VLH VFKRQ HWZDV YRP Ȧ$XV GHU  XQG DXFK %DFKIRUHOOHQ  3DVVHU NHQQHQ ]X OHUQHQ
 0LWWH HQWVSULQJW HLQ )OXVVȤ  )HHOLQJ 5LHVLJH
 )HOVEURFNHQ VLQG I¾U GLHVHQ (LQGUXFN YHUDQW  'DKHU KDW GHU )OLHJHQˋVFKHU QLFKW QXU GLH 4XDO  'HQQ GHU )OXVV XQG VHLQH )LVFKH VLQG ZLH
 'DKHU KDW GHU )OLHJHQˋVFKHU QLFKW QXU GLH 4XDO
 ZRUWOLFK GLH ¾EHUGLHV GHQ )RUHOOHQ KHUYRU  GHU :DKO VRQGHUQ EHVVHU JHVDJW DOOH 0¸JOLFK  GDI¾U JHVFKDIIHQ  XQWHUVFKLHGOLFKH 0H
 UDJHQGH 8QWHUVW¦QGH ELHWHQ  NHLWHQ PLW GHU )OLHJH GHU 1\PSKH RGHU GHP  WKRGHQ GHV )LVFKHQV DXV]XSURELHUHQ
 6WUHDPHU HLQHQ )LVFK ]X KDNHQ
       *XLGLQJ ȟ $QIUDJHQ VWHOOHQ 6LH JHUQH
 2EZRKO DQ GLHVHU 6WUHFNH RIW JHˋVFKW ZLUG  *XLGLQJ ȟ $QIUDJHQ VWHOOHQ 6LH JHUQH
 NDQQ GHU )OLHJHQˋVFKHU ZHQQ GLH *HZ¦VVHU  'HU 7UDXP DOOHU 3DVVHU )OLHJHQˋVFKHU LVW ]ZHL  GLUHNW ¾EHU GHQ 4XHOOHQKRI
 EHGLQJXQJHQ HLQLJHUPD¡HQ VWLPPHQ KLHU HL  IHOVIUHL GLH 0DUPRUDWDIRUHOOH 'LHVH VSH]LHOOH
 IHOVIUHL GLH 0DUPRUDWDIRUHOOH 'LHVH VSH]LHOOH
 JHQWOLFK LPPHU HLQLJH VFK¸QHQ 5HJHQERJHQ  )RUHOOHQVSH]LHV VLHKW QLFKW QXU VSH]LHOO DXV
 IRUHOOHQ IDQJHQ ȟ XQG PLW HWZDV *O¾FN DXFK  VRQGHUQ LVW DXFK VHKU VSH]LHOO ]X IDQJHQ 'HQQ
 HLQH 0DUPRUDWD  VLH OHEHQ PHLVW LP 9HUERUJHQHQ PHLVW XQWHU  VɌ—ØãŴ8Éą—ØŴ¹—ÃÃãŴ“ª—ŴS€ÜܗØŴèÓŴª§Ø—Ŵ"Éؗ¼¼—ÃŴ
 GHQ GLFNHQ )HOVEURFNHQ $P EHVWHQ HUZLVFKW
 :LH JHVDJW EHVWHKW KLHU GLH &KDUDNWHULVWLN GHV  PDQ VLH PLW WLHI DQJHERWHQHQ 1\PSKHQ GLH
 )OXVVODXIHV DXV YLHOHQ WHLOV PLWWHQ LP )OXVV  PDQ QDKH GHU JUR¡HQ 6WHLQH VHUYLHUW $EHU  ôª—ŴܗªÃ—Ŵq—Üã—Ãã€Ü§—Ŕ
 JHOHJHQHQ JUR¡HQ )HOVEO¸FNHQ 'DV KDW GD]X  DXFK JUR¡H 6WUHDPHU GLH PLW HLQHP 6LQNWLSYRU
 DXFK JUR¡H 6WUHDPHU GLH PLW HLQHP 6LQNWLSYRU
 EHLJHWUDJHQ GDVV GHU )OXVV VHLQH 1DW¾UOLFK  IDFK YHUVHKHQ VLQG HLJQHQ VLFK WRS I¾U GLHVH
 NHLW HUKDOWHQ KDW  WLHIH )LVFKHUHL
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14