Page 7 - GET HOOKED - Magazin
P. 7

¢—ãŴ§Éɹ—“ŴŨŴ(É㗼§—¹ŴU藼¼—çɡ —ØŴU藼¼—çɡ             —ØŴU藼¼—çɡ                          /RUHP LSVXP GRORU VLW DPHW FRQVHFWHWXHU DGLSLVFLQJ
 Zì“ãªØɼŴ€ÃŴ“—ØŴS€ÜܗØŴŧŴ       'DV 5HVRUW 4XHOOHQKRI DQ GHU 3DVVHU
                          HOLW $HQHDQ FRPPRGR OLJXOD HJHW GRORU $HQHDQ
                          PDVVD &XP VRFLLV QDWRTXH SHQDWLEXV HW PDJQLV GLV
                          SDUWXULHQW PRQWHV QDVFHWXU ULGLFXOXV PXV
 ¢Ø€Ã“ªÉܗÜŴ"¼ª—¢—ÃĄÜ§—ÃŴ       HLQ 7UDXP QLFKW QXU I¾U )OLHJHQˋVFKHU

 èÓŴ€¹ãªó—Ŵ اɼèâŕ
 $XWRU 3HWHU 6FKPLGW

 6¾GWLURO LVW O¦QJVW QLFKW PHKU HLQ *HKHLP
 WLSS I¾U )OLHJHQˋVFKHU %HVRQGHUV LP 3DVVHL
 HUWDO  6¾GWLURO LVW HV DQ YLHOHQ 2UWHQ XQNRP
 SOL]LHUW VHLQH )RUHOOHQ ]X IDQJHQ GHQQ VLH
 OLHJHQ XQZHLW GHU 3DVVHU +LHUEHL ELHWHW YRU
 DOOHP GLH 3DVVHUVWUHFNH DP 4XHOOHQKRI LQ 6W
 0DUWLQ WROOH XQG DEZHFKVOXQJVUHLFKH 0¸J
 OLFKNHLWHQ


 (LQIDFKH :HJH XQG VFKQHOO DP )LVFK


 '
 'HU 4XHOOHQKRI ZZZ TXHOOHQKRI LW LQ 6W HU 4XHOOHQKRI ZZZ TXHOOHQKRI LW LQ 6W
 0DUWLQ LP 3DVVHLHUWDO  6¾GWLURO QDKH 0HUDQ
 KDW VLFK VFKRQ VHLW YLHOHQ -DKUHQ DXI )OLHJHQ
 ˋVFKHU HLQJHVWHOOW $OV LFK GDV 5HVRUW EH
 VXFKWH ZDUHQ QDFK GHP (LQFKHFNHQ DQ GHU
 5H]HSWLRQ DXFK GLH )RUPDOLW¦WHQ I¾U )OLHJHQ
 ˋVFKHU  VFKQHOO  HUOHGLJW GHQQ GLH IUHXQG
 OLFKHQ 0LWDUEHLWHU DP (PSIDQJ VWHOOHQ
 ,KQHQ DXFK JOHLFK 7DJHVNDUWHQ DXV

 8P DQ GHU 3DVVHU PLW GHU )OLHJH ˋVFKHQ ]X
 G¾UIHQ EHQ¸WLJW PDQ HLQH LWDOLHQLVFKH
 /L]HQ] GLH  -DKUH J¾OWLJ LVW VRZLH GLH 7D
 JHVNDUWH I¾U GHQ MHZHLOLJHQ *HZ¦VVHUDE
 JHVNDUWH I¾U GHQ MHZHLOLJHQ *HZ¦VVHUDE
 VFKQLWW 6R HLQIDFK LVW HV 'LH HWZD  NP
 ODQJH 3DVVHU LVW ¾EULJHQV LQ YHUVFKLHGHQH
 =RQHQ XQWHUWHLOW GLH I¾U )OLHJHQˋVFKHU UH
 VHUYLHUW VLQG XQG ]ZLVFKHQ   XQG  .LOR
 PHWHU ODQJ VLQG

 1DFKGHP GLH 7DJHVNDUWH JHNDXIW XQG GHU
 .RIIHU GDQQ DXI GHP =LPPHU LVW NDQQ PDQ
 HV NDXP DEZDUWHQ VFKQHOO ZLHGHU LQ GLH 7LHI
 JDUDJH GHV +RWHOV ]X JHKHQ GHQ .RIIHUUDXP
 GHV $XWRV ]X ¸IIQHQ :HVWH XQG :DWKRVH DQ
 ]X]LHKHQ XQG VFKRQ QDFK ZHQLJHQ 0LQXWHQ
 GLUHNW DQ GLH 3DVVHU ]X VHLQ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12