Page 6 - GET HOOKED - Magazin
P. 6

¢—ãŴ§Éɹ—“ŴŨŴ€؍ÉŴôª¼§—¼Â
    —ØŴ`€èܗÓ܀Ü܀Ŵ“—ØŴ —Ø¢—
    /CTEQ 9KNJGNO CWU 'JTYCNF KP 6KTQN KUV YKTMNKEJGT 6CWUGPFUCUUC 9KT JCDGP /CTEQ
    DGUWEJV WPF GT JCV WPU UGKPG )GJGKOPKUUG FGU CNRKPGP (NKGIGPHKUEJGPU XGTTCVGPœ
    LGFGPHCNNU FKG FKG GT XGTTCVGP YQNNVG   $XWRU 3HWHU 6FKPLGW
    )OLHJHQˋVFKHU )OLHJHQELQGHU XQG 5XWHQEDX       XQG  DQ DQGHUHQ 7DJHQ VHKU  NRPSOL]LHUW
    HU LQ VHLQHU )UHL]HLW 'D EUDXFKW PDQ QDW¾U     EHVRQGHUV GDQQ ZHQQ GLH )RUHOOHQ VLFK VH
    OLFK HLQH )UDX GLH YLHO 9HUVW¦QGQLV GDI¾U      OHNWLY YRQ ,QVHNWHQ HUQ¦KUHQ $EHU JHUDGH
    KDWȪDEHU HLQ 0DQQ PLW VR YLHOHQ )¦KLJNHL       GDV PDFKW GHQ 5HL] GLHVHV )LVFKHQV DXV Ȥ
    WHQ EUDXFKW DXFK GDV )OLHJHQˋVFKHQ :LU
    KDEHQ 0DUFR EHVXFKW XQG HU KDW XQV VHLQH
    *HKHLPQLVVH GHV DOSLQHQ )OLHJHQˋVFKHQV        /HLFKWH *HVSOLH¡WH
    Y
    YHUUDWHQȪ MHGHQIDOOV GLH GLH HU YHUUDWHQ HUUDWHQȪ MHGHQIDOOV GLH GLH HU YHUUDWHQ
                               $
    ZROOWH                        $P :DVVHU SDFNW 0DUFR GDQQ VHLQH )OLHJHQ P :DVVHU SDFNW 0DUFR GDQQ VHLQH )OLHJHQ
                               UXWH DXV (LQ IHLQH OHLFKWH *HVSOLH¡WH NRPPW
    $Q GHU /RLVDFK LQ 7LURO DQJHNRPPHQ ]HLJW       DXV GHP )XWWHUDO ]XP 9RUVFKHLQ Ȧ:HU KDW
    PLW 0DUFR ]XQ¦FKVW HLQPDO VHLQH )OLHJHQ        'LU GHQQ GLHVHV HGOH 7HLO JHEDXW"Ȥ ZLOO LFK
    GRVH Ȧ5HLFKOLFK EHVW¾FN GDV 7HLOȤ GHQNH LFK     ZLVVHQ Ȧ'HU VWHKW JHUDGH YRU 'LU Ȥ HQWJHJ
    PLU XQG 0DUFR HUNO¦UW PLU JOHLFK VHLQH 3KL      QHW HU PLU Ȧ8SSV GDV VROOWH NHLQH $Q
    ORVRSKLH Ȧ'DV )OLHJHQˋVFKHQ KLHU LP *H        VSLHOXQJ VHLQ DEHU I¾U ȦVHOEVWJHPDFKWȤ
    ELUJVˌXVV LVW DQ PDQFKHQ 7DJHQ HLQIDFKHU     VLHKW 'HLQH 5XWH ZLUNOLFK WROO DXV Ȥ LVW PHLQ
                               .RPPHQWDU

             0DUFRV JXW JHI¾OOWH )OLHJHQGRVH   'DQQ I¦QJW 0DUFR DQ ]X ˋVFKHQ .HLQH PHJD
                               ZHLWHQ :¾UIH SODW]LHUW HU 5LFKWXQJ 6WU¸
                               PXQJ VRQGHUQ QXU JH]LHOWH :¾UIH DXV
                               NXU]HU 'LVWDQ] Ȧ0LW GHU NXU]HQ 5XWH
                               EUDXFKH LFK MHGHU]HLW HLQH VXSHU .RQWUROOH
                               I¾U GLH 7URFNHQˌLHJH XQG GLH KDEH LFK EHL
                               HLQHU ]X ODQJHQ /HLQH QXQ PDO QLFKW Ȥ UXIW
                               HU PLU ]X U PLU ]X
                               H
                               'DQQ KDNW HU VHLQH HUVWH 5HJHQERJQHULQ GLH
                               VRIRUW LQ GLH 6WU¸PXQJ ˌ¾FKWHW *H]LHOW ¾EW
                               HU 'UXFN DXI GHQ )LVFK DXV XQG K¦OW LKQ YRQ
                               GHQ :XU]HOQ GHU %¦XPH ZHJ GLH YRP 8IHU
                               DXV LQ GHQ %DFK UDJHQ XQG QDFK HLQLJHQ 6H
                               NXQGHQ 'ULOO K¦OW GHU 7DXVHQGVDVVD GHQ
                               )LVFK LQ VHLQHQ +¦QGHQ EHYRU HU LKQ
                               ZLHGHU YRUVLFKWLJ LQV :DVVHU VHW]W LHGHU YRUVLFKWLJ LQV :DVVHU VHW]W
                               Z
                               Ȧ)¾U GLH NXU]HQ 'LVWDQ]HQ EUDXFKW HV NHLQH
                               ]XODQJH 5XWH XQG DX¡HUGHP PDFKW HV PLU
                               0HJDODXQH PLW HLQHU *HVSLH¡WHQ ]X ˋVFKHQ                   0DUFR PLW VHLQHU NXU]HQ *HVSOLH¡WHQ ȟ VR ZLUG
                               'LH (ODVWL]LW¦W LVW HLQIDFK HLQPDOLJ XQG VR
                               ZLUG DXFK GHU )DQJ HLQHU PLWWOHUHQ )RUHOOH                  GDV )OLHJHQˋVFKHQ LP *HELUJVEDFK ]XP (UOHEQLV
                               ]XP (UOHEQLV Ȥ HUNO¦UW HU PLU
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11